Ouderenorganisaties Print E-mail
dinsdag 23 juli 2013
Artikel Index
CSO
PUSH en KNVG
Stichting Pensioenbehoud

PUSH en KNVG

De Stichting Gepensioneerden PUSH was een samenwerkingsverband van de verenigingen van gepensioneerden van de ondernemingspensioenfondsen van Philips, Unilever, Shell, Corus, Solvay Pharmaceuticals, Akzo Nobel en Impress.

De stichting heeft zich in een commentaar op de voorgestelde Pensioenwet uitgesproken over de samenstelling van de besturen van ondernemingspensioenfondsen. De stichting constateerde dat de Pensioenwet in artikel 90, lid 4, een uitvoerige regeling kent van het recht om vertegenwoordigers van werknemers te benoemen, maar dat een overeenkomstig kiesrecht voor gepensioneerde werknemers noch in de voorgestelde Pensioenwet, noch in de toelichting daarop aan de orde wordt gesteld. Naar de mening van de stichting was de Pensioenwet in dit opzicht niet democratisch, wel discriminerend. In de Pensioenwet diende alsnog de deelname van vertegenwoordigers van gepensioneerden in het bestuur van een ondernemingspensioenfonds te worden geregeld evenals een regeling voor een vrij kiesrecht voor gepensioneerden.

De stichting vond dat het onderscheid, dat de Pensioenwet maakt tussen actieve en gepensioneerde werknemers ook een inbreuk vormt op het beginsel van gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, zoals geregeld in de Richtlijn nr. 2000/78/EG van de Raad van de Europese Unie tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep en in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Er zou dan ook voor dat ondemocratische en discriminatoire onderscheid geen enkele rechtvaardigingsgrond  bestaan. Het onderscheid dat de Pensioenwet hier maakt mist legitimiteit, doelmatigheid en proportionaliteit. Aldus de stichting. (Brief Stichting Gepensioneerden PUSH aan Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer; 9 maart 2006.)

De stichting PUSH is per 1 juli 2010 geïntegreerd in de NVOG. Als zodanig zijn de deelnemende verenigingen van gepensioneerden van de betrokken pensioenfondsen vanaf die datum via de NVOG vertegenwoordigd in CSO. 

In 2012 is opgericht de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Op 19 december 2012 heeft deze koepel in een brief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken, mevrouw J. Klijnsma, een dringende oproep gedaan om, overeenkomstig de politieke afspraak van 24 januari 2012 in de Eerste Kamer, de initiatiefwet Koser Kaya / Blok op 1 januari 2013 in werking te laten treden. (Een oproep die de staatssecretaris naast zich neer heeft gelegd; zie hoofdstuk Initiatiefwetsvoorstel, pagina Behandeling Eerste Kamer.)

De KNVG heeft tezamen met de NVOG tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen in juli 2013 aan de Commissie Sociale Zaken van de Eerste Kamer verzocht bij het kabinet aan te dringen op twee aanvullende wetsvoorstellen (novelles) om de twee verschillen met de initiatiefwet Koser Kaya / Blok weg te nemen. Allereerst is er voor gepleit om overeenkomstig de initiatiefwet aan de opvolgers van de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan, het beroepsrecht toe te kennen. Dit zou in het bijzonder van betekenis zijn om in het kader van het Pensioenakkoord de rechtmatigheid van een bestuursbesluit om over te stappen naar een nieuwe pensioencontract door de rechter te laten toetsen. De sleutelrol en de autonomie die de staatssecretaris daarbij aan "sociale partners" toekent zou volgens de KNVG en NVOG een rechtmatigheidstoets door de rechter onontbeerlijk maken.

KNVG en NVOG bepleitten verder een novelle om overeenkomstig de initiatiefwet de maximeringsbepalingen voor het aantal zetels van de gepensioneerden te laten vervallen. De beide organisaties wijzen er op dat de maximering van het aantal zetels voor de gepensioneerden op 25%, ongeacht belang of risico, discriminerend is nu die maximering uitsluitend voor de gepensioneerden geldt. De werknemers hebben in het structuurvoorstel van de regering recht op tenminste 25% van het totale aantal bestuurszetels, maar zij kunnen dit aandeel verhogen door een uitruil met de werkgever. Die uitruilmogelijkheid is de gepensioneerden niet gegeven omdat zij vast zitten aan hun maximum. Dit zou een inbreuk kunnen betekenen op het discriminatieverbod in de mensenrechtverdragen en de Richtlijn 2000/78/EG. Het is namelijk zeer wel mogelijk dat ook de bestuurssamenstelling bij een pensioenfonds tot het terrein van de arbeidsvoorwaarden gerekend moet worden. (Brief van KNVG en NVOG aan Commissie Sociale Zaken Eerste Kamer over wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen, 3 juli 2013.)   

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround