Sociale partners Print E-mail
woensdag 9 december 2009
Artikel Index
Verzet
Beoordeling
Steun

Verzet

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een advies uitgebracht over het in 1985 ingediende eerste initiatiefwetsvoorstel van D66 voor de toekenning van een recht aan gepensioneerden op medebestuur van hun pensioenfondsen. In het advies wees de raad dat recht af (Advies ex-deelnemers pensioenfondsen; 1987). Een dergelijk recht zou onnodig en ongewenst zijn omdat:

  • de belangen van de huidige gepensioneerden wettelijk zouden zijn veiliggesteld en de aanspraken van hen zouden vastliggen op het moment van pensionering;
  • de belangen van actieve deelnemers en van gepensioneerden niet wezenlijk zouden verschillen;
  • de werknemersorganisaties geacht zouden kunnen worden ook de gepensioneerden te vertegenwoordigen; en
  • toekenning van een vertegenwoordigingsrecht aan gepensioneerden een doorkruising zou betekenen van het verband met het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Deze argumenten zijn sindsdien met enige variaties tot op heden door de SER herhaald en overgenomen door de Stichting van de Arbeid (STAR) en de koepels van  bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen VB en OPF. STAR en VB hebben daar in 2005 in brieven aan de Tweede Kamer aan toegevoegd dat het toekennen van een recht op medebestuur aan de gepensioneerden ongewenst is omdat dit:
 
  • zou kunnen leiden tot het isoleren van deelbelangen, terwijl een integrale afweging van alle betrokken belangen wenselijk en noodzakelijk is.
 
In 2009 hebben de sociale partners hun standpunten ten aanzien van de medezeggenschap van gepensioneerden  in  de besturen van bedrijfstakpensioenfondsen geactualiseerd. In het position paper van 27 maart 2009 wijzen de pensioenkoepels VB en OPF er op dat volgens de huidige wetgeving de gepensioneerden van bedrijfstakfondsen in het bestuur zijn vertegenwoordigd via de vakbeweging. De beide koepels willen dat zo houden. Door het initiatiefwetsvoorstel  Koser Kaya / Blok krijgen de gepensioneerden een  recht  op (rechtstreekse) vertegenwoordiging in het bestuur en in de deelnemersraad. Dat vinden de koepels een onnodige dubbele vertegenwoordiging.
 
De STAR heeft tijdens een overleg uitgesproken dat er op zich geen principieel bezwaar is tegen toetreding van gepensioneerden tot het bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds, mits dit er niet tot leidt dat wordt afgeweken van de wettelijke opdracht die voor ieder bestuurslid geldt, namelijk die van een evenwichtige afweging van alle bij het fonds betrokken belangen.  De STAR vindt evenwel een van bovenaf opgelegde generieke verplichting tot rechtstreekse vertegenwoordiging van gepensioneerden in de besturen van de bedrijfstakpensioenfondsen, zoals dat voort zou vloeien uit het initiatiefwetsvoorstel Koser Kaya / Blok, bezwaarlijk. Dit staat haaks op de behoefte aan maatwerk en keuzemogelijkheden waaraan in het Nederlanse pensioenveld, dat o.a. gekenmerkt wordt door een grote mate van verscheidenheid,  grote behoefte bestaat. (Uitkomsten breed overleg medezeggenschap en diversiteit bij pensioenfondsen, 26 november 2009.)
 


   

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround