Sociale partners Print E-mail
woensdag 9 december 2009
Artikel Index
Verzet
Beoordeling
Steun

Beoordeling

Op de argumenten van de sociale partners tegen een medebestuursrecht voor de gepensioneerden valt wel het één en ander af te dingen:

  • De pensioenaanspraken van de gepensioneerden worden zeker bij de nieuwe Pensioenwet zo veel mogelijk veiliggesteld. Maar dat geldt ook voor de werknemers, zodat hieraan geen motief ontleend kan worden om de gepensioneerden een recht op medebestuur te onthouden. Bovendien liggen de pensioenaanspraken bij pensionering slechts ten dele vast. Dat is namelijk niet het geval voor de indexatieaanspraken die als regel voorwaardelijk zijn. Maar zelfs de ingegane pensioenen komen voor afstempeling in aanmerking, zoals de kredietcrisis aantoont. De gepensioneerden lopen dus net als de werknemers risico´s. Ze hebben dus ook een gelijk belang als de werknemers bij bestuursdeelname. 
  • Er bestaan wel degelijk belangenverschillen tussen werknemers en gepensioneerden. Ook de Raad van State erkent dat in het advies over het (tweede) initiatiefwetsvoorstel van D66. De Raad geeft aan dat gepensioneerden een onmiddellijk belang hebben bij behoud van indexering, terwijl voor werknemers de indexering een belang op termijn betreft, tegenover een direct belang bij mogelijkheden tot premieverlichting.
  • De werknemersorganisaties vertegenwoordigen momenteel naast werknemers inderdaad vaak ook gepensioneerden (post-actieven groepen). Maar zij zijn al lang niet meer de enige belangenorganisaties die dit doen. Naast de vakbeweging zijn zelfstandige organisaties voor gepensioneerden en ouderen tot ontwikkeling gekomen met vele leden. Zo zijn bij de lidorganisaties van de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties ongeveer 550.000 ouderen aangesloten. Anderzijds is een belangrijk deel van de gepensioneerden ongeorganiseerd. De gepensioneerden worden thans vertegenwoordigd door deze beide soorten belangenorganisaties tezamen en bij ondernemingspensioenfondsen ook door individuele personen.
  • Door toekenning van het recht aan gepensioneerden op medebestuur van hun fonds wordt het verband met het arbeidsvoorwaardenoverleg niet verstoord. Arbeidsvoorwaardenoverleg en pensioenfondsen hebben ieder gescheiden functies. Het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen de sociale partners is verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling. Het zelfstandige pensioenfonds is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het fondsbestuur is daarbij gebonden aan de pensioenwetgeving. Het heeft niet de bevoegdheid om de inhoud van een pensioenregeling te wijzigen; dat is voorbehouden aan het arbeidsvoorwaardenoverleg.
  • Bij de oude en nieuwe pensioenwetgeving zijn de werkgevers en de werknemers verplicht in de besturen vertegenwoordigd en de gepensioneerden niet. Dat is voor een integrale afweging van het pensioenbeleid een ongewenste situatie. De werkgevers en de werknemers vertegenwoordigen immers net zo goed deelbelangen als de gepensioneerden. STAR en de VB maken in hun brieven op geen enkele wijze duidelijk waarom de werkgevers en werknemers niet hun eigenbelang zouden nastreven en de gepensioneerden wel. De gepensioneerden zijn evenzeer gebonden aan het wettelijke voorschrift tot evenwichtige belangenbehartiging als de werkgevers en de werknemers. Door in de besturen op grond van een wettelijke regeling ook vertegenwoordigers van het derde deelbelang op te nemen ontstaan representatieve besturen. Dit vormt juist een bijdrage aan de vereiste integrale belangenafweging binnen die besturen. 
  • Als de STAR bezwaar maakt tegen een van bovenaf opgelegde generieke verplichting tot rechtstreekse vertegenwoordiging van gepensioneerden in de besturen van bedrijfstakpensioenfondsen, vergeet de STAR dat de rechten van de werkgevers en werknemers op vertegenwoordiging in diezelfde besturen op precies dezelfde wijze in de Pensioenwet zijn geregeld. Het genoemde initiatiefvoorstel Koser Kaya / Blok geeft de gepensioneerden in principe een soortgelijk wettelijk recht op medebestuur als de werkgevers en werknemers nu al hebben. De rechten van de werkgevers en werknemers zijn ook niet via maatwerk per pensioenfonds geregeld.

   

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround