Pensioenwet Print E-mail
woensdag 10 juli 2013
Artikel Index
Medezeggenschap
Kamerbehandeling (1)
Structuurwijziging
Kamerbehandeling (2)
Beoordeling

Medezeggenschap

Het wetsvoorstel voor een nieuwe Pensioenwet ter vervanging van de oude Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) werd in december  2005 bij de Tweede Kamer ingediend. Met betrekking tot de samenstelling van de besturen van pensioenfondsen kende het oorspronkelijke voorstel, evenals de oude Pensioen- en spaarfondsenwet, reeds de volgende bepalingen:

  • De werknemers en de werkgevers of hun organisaties hebben een recht op vertegenwoordiging in de besturen. Per fonds kan besloten worden om ook vertegenwoordigers van andere groepen toe te laten, bij voorbeeld van gepensioneerden en/of “slapers”.
  • In het bestuur van een bedrijfstakfonds moet het aantal vertegenwoordigers van de werknemers en eventueel van de gepensioneerden en/of slapers tezamen exact gelijk zijn aan het aantal vertegenwoordigers van de werkgevers. In het bestuur van een ondernemingspensioenfonds mogen de vertegenwoordigers van de werknemers en eventueel van de gepensioneerden en/of slapers tezamen ten minste evenveel zetels bezetten als de vertegenwoordigers van de werkgevers.

Op verzoek van de Stichting van de Arbeid (STAR) en CSO (ouderenorganisaties) is bij nota van wijziging de strekking van het tweede medezeggenschapsconvenant eveneens in de Pensioenwet opgenomen. Het gaat hierbij onder meer om de volgende bepalingen:

  • Gepensioneerden in ondernemingspensioenfondsen met een substantieel aantal gepensioneerden krijgen het recht om te kiezen tussen medezeggenschap via zetels in het bestuur of via deelname in een deelnemersraad. Het bestuur moet hun keuze volgen als de respons meer dan 50% bedraagt tenzij er zwaarwegende redenen zijn die zich daartegen verzetten.
  • In ondernemingspensioenfondsen zullen bij keuze voor bestuursdeelname van gepensioneerden, de gepensioneerden en de werknemers evenredig naar hun aantallen binnen het fonds in het bestuur worden vertegenwoordigd. Het aantal zetels voor de gepensioneerden mag echter maximaal gelijk zijn aan dat van de werknemers.

Volgens de oude en nieuwe wetgeving zijn de werknemers en gepensioneerden in de adviserende deelnemersraden evenredig naar hun aantallen binnen het fonds vertegenwoordigd. Bij de oude PSW was het toegestaan om binnen een fonds te besluiten om aan deze raden bovenwettelijk instemmingsrechten toe te kennen. In het oorspronkelijke voorstel voor de nieuwe Pensioenwet werd dit evenwel verboden. Op aandrang van de fracties van PvdA, CDA en D66 in de Tweede Kamer werd dit verbod echter geschrapt, zodat de deelnemersraden, die thans bovenwettelijke instemmingsrechten bezitten deze kunnen behouden.

Deze bepalingen van de nieuwe Pensioenwet traden op 1 januari 2007 inwerking.    

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround