Pensioenwet Print E-mail
woensdag 10 juli 2013
Artikel Index
Medezeggenschap
Kamerbehandeling (1)
Structuurwijziging
Kamerbehandeling (2)
Beoordeling

Kamerbehandeling (1)

Tijdens de behandeling van de voorgestelde Pensioenwet door de Tweede Kamer in september 2006 heeft de fractie van SP een amendement ingediend om het recht op medebestuur voor de gepensioneerden te erkennen. Daartoe werd voorgesteld om in de wet op te nemen dat in de besturen van de bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen de werkgevers, de werknemers en de gepensioneerden ieder met een derde deel van het aantal bestuursleden moet zijn vertegenwoordigd. Het amendement werd verworpen. Steun gaven de fracties van SP, GroenLinks, LPF en D66.

De fractie van D66 diende een amendement in om de pariteitsbepalingen voor de besturen van bedrijfstakfondsen gelijk te trekken met die voor de besturen van de ondernemingspensioenfondsen. De vertegenwoordigers van de werknemers en van de gepensioneerden krijgen dan tezamen in de besturen van de bedrijfstakfondsen recht op ten minste evenveel zetels als de vertegenwoordigers van de werkgevers. Het wordt dan mogelijk bij wijzigingen van pensioenregelingen, waardoor de werkgevers geen of vrijwel geen financiële risico’s meer dragen, het percentage bestuurszetels voor hen vast te stellen op minder dan de helft (regelend recht). Het amendement werd verworpen. Het verkreeg de steun van de fracties van D66, GroenLinks en ChristenUnie.

De fractie van de PvdA diende een amendement in om wettelijk vast te leggen dat de deelnemersraden instemmingsrechten krijgen met betrekking tot het indexatiebeleid en het beleid met betrekking tot eventuele kortingen op de pensioenaanspraken van gepensioneerden en slapers. Het amendement werd verworpen. Het verkreeg de steun van de fracties van PvdA, SP, GroenLinks, LPF en D66. 

Eind 2007 behandelde de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de Pensioenwet om enkele onvolkomenheden van deze nieuwe wet weg te nemen (de zogenaamde Veegwet). Bij die gelegenheid dienden de fracties van VVD en SP een tweetal amendementen in over de medezeggenschap van gepensioneerden. Het VVD-amendement stelde voor om het recht dat de gepensioneerden thans in een groot aantal ondernemingspensioenfondsen hebben om te kiezen tussen vertegenwoordiging in het fondsbestuur of in een deelnemersraad, ook toe te kennen aan de gepensioneerden van bedrijfstakpensioenfondsen. Het amendement werd verworpen. Vóór stemden de fracties van VVD, SP, GroenLinks, D66, SGP, Partij voor de Vrijheid, Partij voor de Dieren en het lid Verdonk.

Het amendement van de SP-fractie was gelijk aan het amendement dat was ingediend in september 2006: In de besturen van alle pensioenfondsen zouden de vertegenwoordigers van de gepensioneerden evenals die van de werknemers en van de werkgevers 1/3 van de zetels verkrijgen. Ook dit keer is het amendement verworpen. Steun werd verkregen van de fracties van SP, GroenLinks, D66, Partij voor de Vrijheid en Partij voor de Dieren.   

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround