Pensioenwet Print E-mail
woensdag 10 juli 2013
Artikel Index
Medezeggenschap
Kamerbehandeling (1)
Structuurwijziging
Kamerbehandeling (2)
Beoordeling

Kamerbehandeling (2) 

In mei 2013 zijn bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen twee amendementen ingediend om de beide verschillen van dit wetsvoorstel met de initiatiefwet Koser Kaya / Blok ongedaan te maken. Allereerst diende de fractie van D66 een amendement in om de maximering van zetels voor gepensioneerden in de paritaire besturen en in de belanghebbendenorganen van fondsen met een onafhankelijk bestuursmodel, te schrappen. Het amendement werd verworpen. Vóór stemden de fracties van D66, PVV en 50PLUS.

Voorts dienden de fracties van D66 en PVV een amendement in om aan de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad (DPR) of een minderheid van die raad en aan een minderheid van het belanghebbendenorgaan een beroepsrecht toe te kennen. In dit amendement zou de DPR tevens, zoals de deelnemersraad thans, ook adviesrechten verkrijgen over het pensioenbeleid. Ook dit amendement werd verworpen. Steun gaven de fracties van D66, PVV, SP, GroenLinks, 50PLUS en de PvdD.

Wel werd aangenomen:

Een CDA-amendement dat aan de DPR advierechten en een beroepsrecht toekent in gevallen van liquidatie en overdracht van zeggenschap van het pensioenfonds. Het verkreeg de steun van de fracties van CDA, PvdA, PVV, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50PLUS.

Een D66/VVD-amendement waardoor de DPR via directe verkiezingen moet worden samengesteld als dit wordt verzocht door 1%, of tenminste 500, van de betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Dit houdt in dat ook ongeorganiseerden in de DPR vertegenwoordigd kunnen zijn. Hierdoor wordt tevens de diversiteit bevorderd. Steun gaven de fracties van D66, VVD, PvdA, PVV, SGP, GroenLinks en 50PLUS.

Een PvdA/VVD-amendement volgens welke de werkgever(s) tot de DPR kunnen toetreden indien zij of de werknemers en gepensioneerden dit wensen. In verband hiermee zal de naam van de DPR worden omgedoopt in “verantwoordingsorgaan”. Vóór stemden de fracties van PvdA, VVD, PVV, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.

Een VVD/PvdA/D66-amendement waardoor het belanghebbendenorgaan bij een door professionals bestuurd pensioenfonds het goedkeuringsrecht verkrijgt in gevallen van liquidatie en overdracht van zeggenschap van het fonds. Dit amendement werd met algemene stemmen aangenomen.

De fractie van de SP diende een motie in waarin de regering werd verzocht om het structuurvoorstel te herzien uitgaande van een bestuurssamenstelling met een zetelverdeling van 1/3, 1/3 en 1/3 respectievelijk voor vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden. De motie werd verworpen. Steun gaven de fracties van SP, PVV, PvdD en 50PLUS.

Uiteindelijk is het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen op 28 mei 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Tegen stemden de fracties van PVV, SP, D66, 50PLUS en PvdD. De fracties van D66 en 50PLUS verklaarden dat zij ondanks de goede en noodzakelijke onderdelen van het structuurvoorstel tegen stemden. Zij constateerden dat door de initiatiefwet Koser Kaya / Blok de gepensioneerden eindelijk rechten op vertegenwoordiging in de besturen van pensioenfondsen krijgen. Maar deze door Tweede en Eerste Kamer aangenomen initiatiefwet is niet volledig in het kabinetsvoorstel overgenomen. Dat woog voor beide fracties zwaar. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen op 9 juli 2013 aangenomen. Tegen stemden de fracties van PVV, SP, D66, OSF en 50PLUS.    

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround