Tweede Convenant Print E-mail
woensdag 22 juli 2009
Artikel Index
Voorgeschiedenis
Inhoud
Evaluatie
Beoordeling

Inhoud 

 Hoofdpunten tweede medezeggenschapsconvenant: 

  • Gepensioneerden in ondernemingspensioenfondsen met een substantieel aantal gepensioneerden krijgen het recht om te kiezen tussen medezeggenschap via zetels in het bestuur of via deelname in een deelnemersraad. Het bestuur moet hun keuze volgen als de respons meer dan 50% bedraagt tenzij er zwaarwegende redenen zijn die zich daartegen verzetten. Bij keuze voor bestuursdeelname terwijl er al een deelnemersraad bestaat, dient de deelnemersraad te worden opgeheven en omgekeerd.
  • Voor bedrijfstakpensioenfondsen wordt aanbevolen een deelnemersraad in te stellen.
  • In ondernemingspensioenfondsen zullen bij keuze voor bestuursdeelname van gepensioneerden, de gepensioneerden en de werknemers evenredig naar hun aantallen binnen het fonds in het bestuur worden vertegenwoordigd. Het aantal zetels voor de gepensioneerden mag echter maximaal gelijk zijn aan dat van de werknemers.
  • Bij liquidatie van het fonds en bij fusie van het fonds met een ander fonds krijgt de deelnemersraad een verzwaard adviesrecht. Het bestuur zal het advies dan volgen, tenzij zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten. Bij het niet volgen van het advies krijgt een geleding van de deelnemersraad (werknemers of gepensioneerden) een wettelijk beroepsrecht bij de Ondernemingskamer. Dit geldt ook wanner deze geleding een minderheid vormt.
  • Per 1 juli 2006 wordt tussentijds de doorwerking van de aanbevelingen uit het convenant geëvalueerd op basis van een quick scan. Wanneer dan zal blijken dat de aanbevelingen bij minder dan 65% van de fondsen waarop dit convenant betrekking heeft zijn gerealiseerd, zullen de convenantspartijen gezamenlijk de regering verzoeken dwingende wetgeving in te voeren gebaseerd op de afspraken en aanbevelingen in dit convenant.
  • Door een verlenging met een jaar liep het tweede convenant tot en met 31 december 2007; in 2008 werd het geëvalueerd.

Bij de op 1 juli 2006 uitgevoerde quick scan bleek dat ongeveer 40% (dus minder dan 65%) van de betrokken pensioenfondsen aan de criteria van het convenant voldeed. Op die grond hebben STAR en CSO in een brief van 22 mei 2006 aan de regering gevraagd om de aanbevelingen uit het tweede convenant in de voorgestelde Pensioenwet op te nemen. De regering heeft hieraan door een nota van wijziging voldaan.   

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround