Tweede Convenant Print E-mail
woensdag 22 juli 2009
Artikel Index
Voorgeschiedenis
Inhoud
Evaluatie
Beoordeling

Beoordeling

Door de beide convenanten tussen STAR en CSO is ongetwijfeld in een aantal pensioenfondsen de medezeggenschapspositie van gepensioneerden versterkt. Dat neemt niet weg dat de convenanten enkele tekortkomingen kenden:

  • De gepensioneerden van de bedrijfstakpensioenfondsen (ongeveer 80% van alle gepensioneerden) hadden in het convenant niet, zoals die van een deel van de ondernemingspensioenfondsen, het recht op vertegenwoordiging in hun fondsbesturen.
  • Volgens het convenant mochten de gepensioneerden van de ondernemingspensioenfondsen niet, zoals de werknemers, tegelijkertijd kiezen voor vertegenwoordiging in het fondsbestuur én in een deelnemersraad. 
  • De raadplegingen onder de gepensioneerden van de ondernemingspensioenfondsen ten aanzien van de keuze tussen vertegenwoordiging in het fondsbestuur of in een deelnemersraad waren niet bindend. Niet alle ondernemingspensioenfondsen vielen onder het convenant omdat het aantal gepensioneerden niet voldeed aan de gestelde criteria.
  • Naleving van het convenant was niet juridisch afdwingbaar.

Het feit dat een convenant niet juridisch afdwingbaar is heeft er toe geleid dat de 65%-norm, die de convenantspartijen hadden gesteld, bij de tussenevaluatie van 1 juli 2006 niet is gehaald. Doordat de strekking van het convenant op verzoek van STAR en CSO nu in de Pensioenwet is opgenomen is dit nadeel weggevallen. Maar de andere tekortkomingen kunnen door integratie in de wet niet worden ondervangen. Tijdens de behandeling van de Pensioenwet in de Tweede Kamer sprak een ruime meerderheid, waaronder de drie grootste partijen, uit dat de wetgeving niet verder mocht gaan dan de inhoud van het convenant. Met name de 80% van de gepensioneerden bij de bedrijfstakfondsen blijft hierdoor verstoken van het recht op medebestuur van hun fondsen. Voorts geeft dit een belangrijk verschil in rechtspositie tussen de gepensioneerden bij verschillende pensioenfondsen. Om deze onrechtvaardigheden weg te nemen is verdergaande wijziging van de Pensioenwet nodig. Dit geldt te meer nu uit de eindevaluatie van het tweede medezeggenschapsconvenant is gebleken dat 70% van de gepensioneerden van de ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen niet is vertegenwoordigd in hun fondsbestuur.   

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround